• Tečaj engleskog jezika održava se dva puta tjedno po dva nastavna sat. O vremenu provedbe i savladanom nastavnom materijalu vodi se detaljna evidencija. Satove pohađaju korisnici podijeljeni u dvije grupe: 1. Grupa za početnike (od 10 do 11 h) i 2. Grupa za napredne (od 11 do 12 h).